زیرا این آب باعث نفوذ از سطح آجر به پشت کار میشود وملات آجر را شسته و آجر را شل میکند و یک شیرازه ای از آب و سیمان تولید میشود که از پشت کار به داخل آجرها نفوذ کرده در ابتدای کار سطح روی آجرهای نما با آب زدن تمیز و زیبا دیده میشود ولی با گذشت زمان و تبخیر آب از سطح آجر یک نوع سفیدکی که مایل به رنگ خاکستری است در سطح آجر پدیدار میشود که به دلیل نفوذ در لایه های آجر دیگر پاک نمیشود پس به هیچ عنوان قبل از خشک شدن کامل پشت دیوار روی نما ها را آب نگیریم و در صورتی که کثیف شد به صورتی که در بالا توضیح داده شد تمیز شود.
سطح روی آجرها را که در اثر بند کشی و یا نما کاری کثیف شده است راپس از خشک شدن کامل دیوار و تمیز کردن سطح روی آجرها با فرچه نرم ویا ابر نمدار میتوان رزین کرد که در صورت رزین کردن هم سطح آجرها تمیز میشود وهم براق تر میشود و همچنین رزین محافظ آجرهای نما در برابر عوامل خارجی می باشد.
برای رزین کردن بهتر است از رزین هایی که مخصوص آجرها ی نما میباشد استفاده کنیم در صورتی که سطح آجرها تمیز باشد و از رنگ اصلی آجرها راضی بوده و نخواهیم رنگ آجرها براق تر شود احتیاجی به رزین زدن نمی باشد زیرا آجرهای نمای نسوز به دلیل کیفیت و مقاومت بالا در برابر تمامی عوامل زیست محیطی و طیبعی مقاوم میباشد.
درباره بند کشی آجرهای نما:
بند کشی در قسمت آجر نما کاری در انتهای کار انجام شده وچون زیبایی اصلی نما را تشکیل میدهد لذا باید با ظرافت و دقت و تمیزی انجام شود.
بند کشی با ملات بند کشی و با قلم بند کشی که به شکل فلزی صاف با سر منحنی - محدب ویا مقعر است انجام شده وبا فشار آوردن ابزار بند کشی روی ملات و هدایت در بند آجرها انجام میشود. بهترین زمان بند کشی زمانی است که دیوار مرطوب است و رطوبت خودش را از دست نداده. برای تهیه ملات بند کشی در نوع سفید از سیمان سفید ویا پودر سنگ و در نوع مشکی ماسه بادی ویا سیمان سیاه و دوده ودر نوع خاکستری بدون دوده استفاده میشود.
بهتر است بند کشی از سطح آجرهای نما کمی داخل تر انجام شود که روی سطح آجر کثیف نشود.
در هنگام بند کشی دقت کامل انجام شود که ملاتهای بند کشی روی سطح آجرها کشیده نشود ودر صورتی که سطح روی آجر ها را خواستیم تمیز کنیم از فرچه نرم ویا ابری که نمدار است استفاده کنیم و هرگز از فرچه سیمی استفاده نکنیم.